Present Simple ćwiczenia – have got

Ćwiczenie. Czasownik „have got” w czasie Present Simple

Wybierz poprawną odpowiedź.

1. They ______ two kids.
2. ______ a bike?
3. She ______ a dog.
4. We ______ a big house.
5. ______ a parrot?
6. I ______ blue eyes.
7. Jack ______ a black car.
8. Victoria ______ curly hair.
9. You ______ a sandwich.
10. He ______ a new guitar.