Czas Past Continuous – przeczenia

Jak tworzymy przeczenia w czasie Past Continuous? Oto schemat:

osoba + wasn’t / weren’t + czasownik z końcówką – ing

Do osoby (np. we) dodajemy wasn’t albo weren’t i czasownik z końcówką –ing.

We weren’t playing football at 5 pm yesterday. Nie graliśmy w piłkę wczoraj o piątej.

Weren’t i wasn’t służą do tworzenia przeczenia w czasie Past Continuous, po polsku tłumaczymy je jako „nie”.

Przykładowe zdania:

We weren’t listening to music at ten o’clock. Nie słuchaliśmy muzyki o dziesiątej.
It wasn’t raining heavily. Nie padało mocno.
Joe wasn’t wearing a yellow tie. Joe nie miał na sobie żółtego krawata.
At eleven o’clock I wasn’t studying Spanish, I was washing the car. O godzinie jedenastej nie uczyłem się hiszpańskiego, myłem samochód.
At 11.30 I wasn’t having coffee. O 11.30 nie piłam kawy.
He wasn’t having a shower, he was talking on the phone. Nie brał prysznica, rozmawiał przez telefon.
Jim and Ann weren’t playing a computer game at 9.30. Jim i Ann nie grali w grę komputerową o godzinie 9.30.

Przykładowa odmiana – czasownik „to read”:

I wasn’t reading. Ja nie czytałem/czytałam.
You weren’t reading. Ty nie czytałeś/czytałaś.
She wasn’t reading. Ona nie czytała.
He wasn’t reading. On nie czytał.
It wasn’t reading. Ono nie czytało.
We weren’t reading. My nie czytaliśmy/czytałyśmy.
You weren’t reading. Wy nie czytaliście/czytałyście.
They weren’t reading. Oni nie czytali/czytały.

Wasn’t to skrócona forma was not.
Weren’t to skrócona forma were not.

Jedno przeczenie – kilka znaczeń

You weren’t eating.

To zdanie można przetłumaczyć po polsku na cztery sposoby, w zależności od tego, czy mamy na myśli jedna osobę czy więcej i od płci tych osób:

  1. Nie jadłeś.
  2. Nie jadłaś.
  3. Nie jedliście.
  4. Nie jadłyście.

UWAGA: Przeczenia w czasie Past Continuous nie należy mylić z czasownikiem „to be” w Past Simple.
Porównaj:

I wasn’t waiting at the bus stop. Nie czekałem na przystanku.

Powyższe jest zdanie w czasie Past Continuous. Słówko wasn’t tłumaczymy jako nie.

I wasn’t at the bus stop. Nie byłem na przystanku.

To jest zdanie w czasie Past Simple. Słówko wasn’t znaczy tu nie byłem.

Ćwiczenie – przeczenia

Sprawdź teraz swoją wiedzę w praktyce!

Uzupełnij przeczenia w czasie Past Contiunous.

1. It (nie padał śnieg/snow) when Lucy left home.
2. We (nie pracowaliśmy/work) at six o'clock.
3. I (nie czekałem/wait) at the bank. I was waiting at the bus stop.
4. Kate (nie słuchała/listen) to the radio when we arrived.
5. Dylan (nie grał/play) football after school.
6. I (nie oglądałam/watch) TV all night.
7. The baby (nie płakało/cry).
8. Amanda (nie miała na sobie/wear) a blue jacket.
9. They (nie zadawali/ask) any questions.
10. You (nie graliście/ play) chess at 6 pm on Sunday.