Przecinek w języku angielskim

 1. Jeśli chodzi o przecinki, podstawową różnicą między językiem angielskim i polskim jest to, że w angielskich zdaniach nie używamy przecinka po wyrazach że, bo, ponieważ.
  Amy said that she had a great time. Amy powiedziała, że świetnie się bawiła.
  September is my favorite month because the trees are colorful. Wrzesień to mój ulubiony miesiąc, ponieważ drzewa są kolorowe.
  Mark took the umbrella because it was raining. Mark wziął parasol, ponieważ padał deszcz.
 2. Gdy wyliczamy coś, mówimy o pewnej grupie osób lub rzeczy.
  I’ve got a hamster, two cats, and a dog. Mam chomika, dwa koty i psa.
 3. Zazwyczaj po or, but oraz and stawia się przecinek. Jeśli jednak zdanie jest krótkie, wtedy przecinka nie postawimy.
  The room was small but cosy (krótkie zdanie = brak przecinka). Pokój był mały, ale przytulny.
  It is difficult but necessary. To trudne, ale koniczne.
  Ruth lived in a small town, but she never wanted to move to the capital. Ruth mieszkała w małym mieście, ale nigdy nie chciała przenieść się do stolicy.
 4. Zdania podrzędne z if:
  Jeśli zdanie zaczyna się od if, wtedy stawiamy przecinek. Jeśli dopiero druga część zdania zaczyna się od if – wtedy przecinka nie ma. W polskich zdaniach w obu przypadkach musimy postawić przecinek.

  If the weather is nice, I’ll go for a walk. Jeśli będzie ładna pogoda, pójdę na spacer.
  I’ll go for a walk if the weather is nice. Pójdę na spacer, jeśli będzie ładna pogoda.
 5. Duże liczby
  Duże liczby oddzielamy przecinkami.

  45,000
  100,350,00

  Pamiętaj, że ułamki dziesiętne w języku angielskim mają kropkę, a nie przecinek:

  Zapis angielski Zapis polski
  3.5 3,5
  25.3 25,3
  10.9 10,9
 6. Wtrącenia
  Tutaj tak samo jak po polsku jeśli wtrącenie znajduje się w środku zdania, oddzielamy je z obu stron przecinkiem.

  Their friends, however, had a different opinion. Ich przyjaciele mieli jednak odmienne zdanie.
  Wow, that’s incredible! Wow, niesamowite!
  Yuck, I hate spinach! Fuj, nienawidzę szpinaku!
  Surprisingly, they haven’t lost. O dziwo, nie przegrali.
 7. Przymiotniki
  Jeśli przymiotniki opisują podobne cechy (np. wygląd – wysoki, szczupły, opalony), wtedy oddzielimy je przecinkiem.

  He was a well-built, tall, handsome man. Był dobrze zbudowanym, wysokim, przystojnym mężczyzną.

  Jeśli jednak opisują różne cechy (np. nowa i jesienna), wtedy nie oddzielimy ich przecinkiem.

  Have you seen the new winter collection? Widziałaś nową zimową kolekcję?
 8. Participle clauses – zdania z imiesłowem
  Having washed the car, he started to mow the lawn. Umywszy samochód, zaczął kosić trawnik.
  Working as a sales manager, I travel a lot. Pracując jako manager sprzedaży, dużo podróżuję.
 9. Non-defining relative clauses oraz defining clauses

  Non–defining relative clause to zdanie złożone, które zawiera fragment z dodatkową informacją. Jeśli wyrzucimy ten fragment, zdanie nadal będzie jasne i zrozumiałe. Dodatkowy fragment oddzielamy przecinkami.

  Jenny, who I worked with, called me yesterday. Jenny, z którą pracowałam, zadzwoniła do mnie wczoraj.

  Defining relative clause to również zdanie złożone, ale zawierające fragment, który określa coś lub kogoś – dlatego nie możemy go wyrzucić, bo zmieniłby się sens zdania. W tego typu zdaniach nie używamy przecinków.

  The woman who lives next door is a very talented artist. Kobieta, która mieszka obok, jest bardzo utalentowaną artystką.

  Nie możemy wyrzucić fragmentu who lives next door, bo określa on, o jaką kobietę chodzi. Kobieta (jaka?), która mieszka obok.

 10. Po wyrazach yes, no, hello, hi, well itp. stawiamy przecinek.
  Hello, what’s up? Cześć, co słychać?
  Yes, we’ll talk tomorrow. Tak, porozmawiamy jutro.

  Tak samo po następujących wyrażeniach:

  nevertheless mimo to, jednak
  on the one hand z jednej strony
  on the other hand z drugiej strony
  however jednak
  after all przecież
  by the way przy okazji
 11. Daty

  Jeśli po dniu mamy podany rok, trzeba go oddzielić przecinkiem – dzięki temu data stanie się bardziej czytelna:

  May 4, 2016
  December 24, 2012
  January 3, 1974

 12. Nazwy geograficzne

  Miasta i stany
  Jeśli po nazwie miasta podany jest stan, w którym to miasto się znajduje, używamy wtedy przecinka:

  They were from Miami, Florida. Byli z Miami w stanie Floryda.

  Miasto i państwo
  Tak samo wygląda to w przypadku miasta i państwa:

  I live in Venice, Italy. Mieszkam w Wenecji we Włoszech.
 13. Tytuły naukowe

  Tytuły typu MA, BA, MD oddzielamy przecinkiem.
  Gregory House, MD
  James Hall, MSc

 14. Mowa zależna i cytowanie wypowiedzi

  Dla ułatwienia podzielmy zdania z mową zależną na dwa rodzaje.
  Pierwszy rodzaj takich zdań zaczyna się (przykładowo) od „Kate powiedziała, że…”. Drugi rodzaj kończy się na „…powiedziała Kate.”.

  I)

  Kate said, “This is a great idea”.

  Przecinek stawiamy po “said”, potem otwieramy cudzysłów.
  Jeśli cytowana wypowiedź jest krótka, możemy pominąć przecinek.

  Kate said “Okay”.

  II)

  “This is a great idea,” said Kate.

  W tym przykładzie przecinek znajduje się przed cudzysłowem.
  Wyjątkiem jest cytowanie wypowiedzi, która jest pytaniem. Wtedy zamiast przecinka stawiamy znak zapytania.

  “Can I go to the cinema?” my daughter asked.
 15. Question tags

  Question tags oddzielamy od reszty zdania przecinkiem:

  Let’s start, shall we?
 16. Kontrastujące części zdania
  This bag is mine, not hers. To jest moja torba, a nie jej.
  I asked them, not you. Pytałem ich, nie ciebie.
 17. I.e., for example, that is, namely

  Powyższe wyrazy oddzielamy przecinkiem.

  Two pupils have been chosen, namely Amy and Chris. Wybrano dwóch uczniów, a mianowicie Amy i Chrisa.
  I’ve visited the country of tulips, i.e. the Netherlands. Zwiedziłem kraj tulipanów, czyli Holandię.
 18. Mowa zależna
  Nie używamy przecinków po that, where, what itp., chociaż są one obowiązkowe w polskich zdaniach.

  They didn’t know what they should do. Nie wiedzieli, co powinni zrobić.
  Max doesn’t know where his sister is. Max nie wie, gdzie jest jego siostra.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *