Czasownik to be w Past Simple

Zdanie twierdzące
Czasownik „to be” w czasie Past Simple ma dwie formy: was i were. W trzeciej osobie liczy pojedynczej (on, ona, ono) mamy „was”. W pozostałych

I was Ja byłem/byłam
You were Ty byłeś/byłaś
She was Ona była
He was On był
It was Ono było
We were My byliśmy/byłyśmy
You were Wy byliście/byłyście
They were Oni byli/One były

Przeczenie
W przeczeniu po „was” albo „were” dodajemy „not”. Formę „was not” możemy skrócić do „wasn’t”, natomiast „were not” do „weren’t”.

I wasn’t Ja nie byłem/byłam
You weren’t Ty nie byłeś/byłaś
She wasn’t Ona nie była
He wasn’t On nie był
It wasn’t Ono nie było
We weren’t My nie byliśmy/byłyśmy
You weren’t Wy nie byliście/byłyśmy
They weren’t Oni nie byli/One nie były

wasn’t = was not
weren’t = were not

Pytanie
Wystarczy zamienić kolejność wyrazów w zdaniu twierdzącym – i już mamy pytanie.

Was I…? Czy ja byłem…?
Were you…? Czy ty byłeś/byłaś…?
Was she…? Czy ona była…?
Was he…? Czy on był…?
Was it…? Czy ono było?
Were we…? Czy my byliśmy/byłyśmy…?
Were you…? Czy wy byliście/byłyście…?
Were they…? Czy oni byli/one były…?

Przykłady

Where were they yesterday? Gdzie oni wczoraj byli?
Were you surprised? Czy byłeś zaskoczony?
She was an actress. Ona była aktorką.
Bob wasn’t tired at all. Bob wcale nie był zmęczony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *