Czasowniki nieregularne angielski

Lista ponad 220 czasowników nieregularnych w języku angielskim.

Niektóre czasowniki mają formę regularną i nieregularną, co zostało podane w tabeli. Są też takie, które zmieniają znaczenie – w zależności, czy są regularne, czy też nie. Np. hang – jako czasownik regularny oznacza „powiesić kogoś”, a jako nieregularny „powiesić” np. zasłonę.

Objaśnienie tabeli:
I forma (pierwsza kolumna) to bezokolicznik, podstawowa forma czasownika.
II forma (druga kolumna) to forma potrzebna do tworzenia czasu Past Simple.
III forma (trzecia kolumna) służy do tworzenia strony biernej i czasów Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect.

I forma II forma III forma tłumaczenie
abide abode abode/abidden przebywać
arise arose arisen powstać, wyniknąć
awake awoke awoken obudzić
be was/were been być
bear bore born/borne urodzić (się), nieść
beat beat beaten pokonać
become became become zostać, stać się
begin began begun zacząć
behold beheld beheld ujrzeć
bend bent bent zakręcić, schylić się
bereave bereft bereft pozbawić
bereave bereaved bereaved osierocić
bet bet bet założyć się
bid bade/bid bidden/bid oferować, licytować
bind bound bound związać
bite bit bitten ugryźć
bleed bled bled krwawić
blow blew blown wiać
break broke broken łamać
breed bred bred rozmnożyć się
bring brought brought przynosić
broadcast broadcast broadcast nadawać
build built built budować
burn burnt/burned burnt/burned spalić
burst burst burst wybuchnąć, pęknąć
bust bust bust popsuć
buy bought bought kupować
cast cast cast rzucić
catch caught caught złapać
choose chose chosen wybierać
clap clapped/clapt clapped/clapt klaskać
cling clung clung uczepić się, przylgnąć
clothe clad/clothed clad/clothed ubierać
come came come przyjść
cost cost cost kosztować
creep crept crept skradać się, pełznąć
cut cut cut ciąć
deal dealt dealt rozdawać, handlować
dig dug dug kopać
dive dived/dove dived nurkować
do did done robić
draw drew drawn rysować
dream dreamt/dreamed dreamt/dreamed śnić, marzyć
drink drank drunk pić
drive drove driven jechać
dwell dwelt dwelt mieszkać
eat ate eaten jeść
fall fell fallen spaść, upaść
feed fed fed karmić
feel felt felt czuć
fight fought fought walczyć
find found found znaleźć
fit fit/fitted fit/fitted pasować
flee fled fled uciec
fling flung flung rzucać
fly flew flown latać
forbear forbore forborne powstrzymywać się
forbid forbade forbiddeen zabronić
forecast forecast/forecasted forecast/forecasted zapowiadać (pogodę)
foresee foresaw foreseen przewidywać (przyszłość)
foretell foretold foretold przepowiadać
forget forgot forgotten zapomnieć
forgive forgave forgiven wybaczyć
forsake forsook forsaken opuszczać
freeze froze frozen zamarznąć
get got got/gotten dostać
give gave given dać
go went gone iść
grind ground ground mleć
grow grew grown rosnąć
hang hanged hanged powiesić (kogoś)
hang hung hung powiesić (firankę)
have had had mieć
hear heard heard słyszeć
hew hewed hewn/hewed ciosać
hide hid hidden ukrywać
hit hit hit uderzyć
hold held held trzymać
hurt hurt hurt skrzywdzić
inlay inlaid inlaid inkrustować
input input/inputted input/inputted wprowadzić (dane)
keep kept kept trzymać
kneel knelt/kneeled knelt/kneeled klękać
knit knit/knitted knit/knitted robić na drutach
know knew known wiedzieć
lay laid laid kłaść
lead led led prowadzić
lean leant/leaned leant/leaned opierać (o coś)
leap leapt/leaped leapt/leaped skoczyć
learn learnt/learned learnt/learned uczyć się
leave left left wyjść, odjechać
lend lent lent pożyczać
let let let pozwolić
lie lay lain kłamać
light lit lit zapalać
lose lost lost zgubić, stracić
make made made robić
mean meant meant znaczyć, mieć na myśli
meet met met spotkać (się)
melt melted molten/melted topić
mislead misled misled wprowadzić w błąd
misspell misspelt/misspelled misspelt/misspelled zrobić błąd ortograficzny
mistake mistook mistaken popełnić błąd
misunderstand misunderstood misunderstood źle zrozumieć
mow mowed mown kosić (trawnik)
overdraw overdrew overdrawn przekroczyć (stan konta)
overhear overheard overheard przypadkiem usłyszeć
overtake overtook overtaken zaskoczyć
pay paid paid płacić
preset preset preset włączyć
prove proved proven/proved udowodnić
put put put kłaść
quit quit quit rzucić
reprove reproved reproven/reproved zganić
read read read czytać
rid rid/ridded rid/ridded pozbyć się
ride rode ridden jeździć (np. konno)
ring rang rung dzwonić
rise rose risen wzrastać
run ran run biec
saw sawed sawn/sawed piłować
say said said mówić
see saw seen widzieć
seek sought sought szukać
sell sold sold sprzedawać
send sent sent wysłać
set set set ustawić
sew sewed sewn/sewed szyć
shake shook shaken potrząsnąć
shave shaved shaven/shaved golić
shear shore/sheared shorn/sheared strzyc
shed shed shed rzucać
shine shone shone świecić
shoe shod shod podkuwać
shoot shot shot strzelać
show showed shown pokazać
shrink shrank shrunk kurczyć się
shut shut shut zamknąć
sing sang sung śpiewać
sink sank sunk tonąć
sit sat sat siedzieć
slay slew slain zabijać
sleep slept slept spać
slide slid slid/slidden ślizgać się
sling slung slung zawiesić
slink slunk slunk wejść chyłkiem
slit slit slit rozciąć
smell smelt/smelled smelt/smelled pachnieć
sneak sneaked/snuck sneaked/snuck skradać się
sow sowed sown zasiać
speak spoke spoken mówić
speed sped/speeded sped/speeded przyśpieszyć
spell spelt/spelled spelt/spelled przeliterować
spend spent spent spędzać, wydawać
spill spilt/spilled spilt/spilled rozlać
spin span/spun spun kręcić, wirować
spit spat/spit spat/spit pluć
split split split pękać
spoil spoilt/spoiled spoilt/spoiled popsuć się
spread spread spread rozprzestrzeniać się
spring sprang sprung skoczyć
stand stood stood stać
steal stole stolen kraść
stick stuck stuck przykleić
sting stung stung użądlić
stink stank stunk śmierdzieć
stride strode/strided stridden przejść
strike struck struck/stricken uderzyć
string strung strung nawlec
strip stript/stripped stript/stripped zdejmować
strive strove striven usiłować
sublet sublet sublet podnajmować
swear swore sworn przysięgać, kląć
sweat sweat/sweated sweat/sweated pocić się
sweep swept/sweeped swept/sweeped zamiatać
swell swelled swollen puchnąć
swim swam swum pływać
swing swung swung rozbujać, zakołysać
take took taken wziąć
teach taught taught uczyć (kogoś)
tear tore torn drzeć
tell told told mówić
think thought thought sądzić
thrive throve/thrived thriven/thrived dobrze prosperować
throw threw thrown rzucać
thrust thrust thrust pchnąć
tread trod trodden stąpać
undergo underwent undergone przejść (operację)
understand understood understood rozumieć
undertake undertook undertaken podjąć (zadanie)
upset upset upset zdenerwować
vex vext/vexed vext/vexed irytować
wake woke woken obudzić
wear wore worn nosić
weave wove woven tkać
wed wed/wedded wed/wedded poślubić
weep wept wept płakać
wend wended/went wended/went zmierzać
wet wet/wetted wet/wetted zwilżyć
win won won wygrać
wind wound wound nawinąć, zakręcać
withdraw withdrew withdrawn wycofać się
withhold withheld withheld wstrzymać
withstand withstood withstood znosić
wring wrung wrung wycisnąć (ręcznik)
write wrote written pisać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *