Matura z angielskiego – gramatyka

Zakres środków gramatycznych wymaganych na maturze z angielskiego na poziomie podstawowym wraz z dokładnym objaśnieniem poszczególnych tematów.

1. Czasy:
– Present Simple [Teoria]
– Present Continuous [Teoria]
– Present Perfect [Teoria]
– Present Perfect Continuous [Teoria]
– Past Simple [Teoria]
– Past Continuous [Teoria]
– Past Perfect [Teoria]
– Future Simple [Teoria]
– Future Continuous [Teoria]
2. Bezokolicznik, np. to ask
3. Konstrukcje: – be able to
– going to [Teoria]
– would like to
4. Czasowniki posiłkowe (have, do, be)
5. – czasowniki regularne [Teoria]
– czasowniki nieregularne [Teoria]
6. Imiesłów czynny i bierny, np. interested, interesting
7. Phrasal verbs
8. Czasowniki modalne:
– can
– could
– may
– might
– must [Teoria]
– will
– shall
– would
– should [Teoria]
– need
– used to [Teoria]

Rzeczownik
1. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
2. Tworzenie liczby mnogiej, tym rzeczowniki nieregularne [Teoria]
3. Rzeczowniki, które mają tylko formę pojedynczą lub tylko mnogą [Teoria]
4. Dopełnienie:
– dopełniacz saksoński [Teoria]
– konstrukcja z „of”
5. Rzeczowniki złożone (compound nouns)
6. Rodzaj rzeczownika, np. aktor, aktorka [Teoria]

Przedimek
1. Przedimek określony (the), nieokreślony (a, an) i zerowy

Przymiotnik
1. Stopniowanie przymiotników, w tym nieregularnych
2. Przymiotniki z so i such [Teoria]
3. Przymiotniki dzierżawcze [Teoria]
4. Użycie przymiotnika po czasowniku postrzegania

Przysłówek
1. Stopniowanie przysłówków [Teoria]
2. Miejsce przysłówka w zdaniu
3. Zastosowanie: too, enough
4. Przysłówki o dwóch formach i różnych znaczeniach [Teoria]

Zaimek
1. Zaimki osobowe [Teoria]
2. Zaimki dzierżawcze [Teoria]
3. Zaimki zwrotne [Teoria]
4. Zaimki zwrotne i emfatyczne [Teoria]
5. Zaimki wskazujące [Teoria]
6. Zaimki pytające [Teoria]
7. Zaimki względne [Teoria]
8. Zaimki wzajemne [Teoria]
9. Zaimki nieokreślone:
anyone, anywhere, anything; some, no, every i złożenia
– none, either, neither
– Many, much, few, a few, little, a little [Teoria]
– another, other, others, the other,
– the others
różnica między every i each
– enough
both, all
– konstrukcje either – or, neither – nor
10. Formy bezosobowe: one, you.

Liczebnik
1. Liczebniki główne [Teoria]
2. Liczebniki porządkowe [Teoria]

Przyimek
1. Przyimki + miejsce, czas, kierunek, odległość, przyczyna, sposób
2. Konstrukcje rzeczownik + przyimek, przymiotnik + przyimek, czasownik + przyimek

Spójnik
1. Spójniki and, or, but, if, unless, that, till, until, when, where, while, after, before, as soon as, because, although, however, so, in spite of, despite.

Składnia
1. Zdania oznajmujące, pytające,
– tryb rozkazujący [Teoria]
– wykrzyknikowe
2. Podmiot „it” [Teoria]
Podmiot „there is/there are [Teoria]
3. Dopełnienie bliższe i dalsze
4. Strona bierna [Teoria]
5. Question tags [Teoria]
6. Konstrukcje So do I. Nor/Neither do I.
7. Pytania pośrednie [Teoria]
8. Mowa zależna
9. Zdania podrzędne i współrzędne
10. Zdania warunkowe [Teoria]
11. Konstrukcje:
– konstrukcja wish [Teoria]
– it’s high time [Teoria]
– had better [Teoria]
– would rather
12. Konstrukcje z bezokolicznikiem i formą gerund
13. Konstrukcja have/get something done