Interpunkcja w języku angielskim

W tym artykule znajdziesz zasady angielskiej interpunkcji z przykładami (wykrzyknik, średnik, kropka, znak zapytania, apostrof, łącznik, wielokropek, ukośnik, cudzysłów, dwukropek, myślnik, nawiasy kwadratowe i okrągłe).
Reguły dotyczące przecinków znajdziesz w osobnym tekście: Przecinek w języku angielskim.

Wykrzyknik w języku angielskim

Wykrzyknik po angielsku to exclamation mark albo exclamation point w wersji amerykańskiej.

Wykrzyknik stawiamy na końcu zdania, aby wyrazić emocje, zaskoczenie lub coś podkreślić:

Watch out! Uważaj!
Yummy! Mniam!
Yuck! Fuj!

Jeśli cytujemy zdanie z wykrzyknikiem, cytat zapiszemy tak:

“That was the best movie I’ve ever seen!” she said. – To był najlepszy film, jaki kiedykolwiek widziałam! – powiedziała.

Średnik w języku angielskim – semicolon

Średnik to znak interpunkcyjny, który jest mocniejszy od przecinka, ale słabszy od kropki.
Zastosowanie średnika

 1. Zamiast kropki
  Jeśli dwa zdania są ze sobą ściśle powiązane i dotyczą tej samej myśli, możemy je połączyć w jedno za pomocą średnika.

  Some people play individual sports ; others prefer team sports.

  Można też rozdzielić powyższe zdania i napisać tak:

  Some people play individual sports. Others prefer team sports.
 2. Przed wyrazami namely, however, therefore, that is, i.e., for example, e.g., for instance, etc., jeśli występują one w środku zdania złożonego.
  The exam was very easy; however, only four students passed it.

  Uwaga: W poniższym przykładzie nie użyjemy średnika przed „however”, bo zdanie nie jest złożone.

  The concert, however, was held despite the bad weather.
 3. Oddzielanie grup wyrazów oddzielonych przecinkami.
  The winners come from Rome, Italy; Paris, France; and Berlin, Germany.

Kropka w języku angielskim

Kropka po angielsku to full stop albo period (w wersji amerykańskiej).

 1. Kropkę stawiamy na końcu zdania.
  Today is Monday. Dziś jest poniedziałek.
 2. Nawiasy
  Różnica w użyciu kropki w języku polskim i angielskim pojawia się w zdaniach, które znajdują się w nawiasie. W zdaniu angielskim najpierw stawiamy kropkę, a potem zamykamy nawias. W języku polskim jest odwrotnie – najpierw zamknięcie nawiasu, potem postawienie kropki.

  (And he was late again. Half an hour.) (I znowu się spóźnił. Pół godziny).
 3. Skróty
  Kropkę używamy w skrótach – tylko pamiętaj, że czasem pojawiają się różnice między pisownią amerykańską i brytyjską. Kropki w skrótach częściej używamy w wersji amerykańskiej.

  Pisownia brytyjska Pisownia amerykańska
  MA M.A.
  Mr Mr.
  Mrs Mrs.
  Ms Ms.
  St St.
  Dr Dr.

Znak zapytania w języku angielskim

Znak zapytania to po angielsku question mark. Znak ten stawiamy na końcu pytania.

What’s the time? Która jest godzina?

Znaku zapytania używamy w question tags:

You promised, didn’t you? Obiecałeś, prawda?

Znaku zapytania nie stawiamy w mowie zależnej:

I asked them if they would come. Zapytałem ich, czy przyjdą.
Źle: I asked them if they would come?

Jeśli cytujemy czyjeś pytanie, wygląda to tak:

“Can you play the guitar?” he asked.
He asked, “Can you play the guitar?”

Apostroph – apostrof w języku angielskim

Apostrof ma kilka zastosowań:

 1. W dopełniaczu saksońskim
  Mary’s notebook zeszyt Mary
  my cousin’s wife żona mojego kuzyna

  Więcej na ten temat znajdziesz w artykule Dopełniacz saksoński.

 2. Formy skrócone
  can’t cannot
  isn’t is not
  aren’t are not
  you’d you would albo you had
  haven’t have not
  hasn’t has not
  it’s it is
  she’s she is
  who’s who is
  won’t will not

  Nieformalne skrócone formy

  ‘cos because
  ‘cause because
  ain’t has not/have not/am not/are not/is not
  D’you Do you
  goin’ going
  y’all you all (wy wszyscy)
 3. Szczególne przypadki użycia liczy mnogiej
  Apostrof będzie
  potrzebny w przypadku słów, które nie mają liczby mnogiej. Np. wyraz ale teoretycznie nie ma liczby mnogiej. Dlatego żeby powiedzieć “żadnych ale”, trzeba dodać do “but” apostrof oraz -s.

  No but’s. Żadnych ale.

  Inne przykłady:

  do’s
  if’s
  b’s – litery b

Hyphen – łącznik

Łącznik to krótka kreska, która służy do łączenia wyrazów. Nie można jej zastępować myślnikiem.

Zastosowanie łącznika

 1. Zapisywanie liczb od 21 do 99 słownie.
  thirty-three – 33
  eighty-one – 81
  twenty-nine -29
 2. Przymiotniki złożone – tzw. compound adjectives
  a well-known artist dobrze znany artysta
  a five-minute break pięciominutowa przerwa
  a middle-aged man mężczyzna w średnim wieku
  a thought-provoking article artykuł dający do myślenia
 3. Określanie wieku
  a seven-year-old girl siedmioletnia dziewczynka
  Ale: She’s seven years old. Ona ma siedem lat.
 4. Godziny
  Łącznika używamy do podawania godzin:
  4:00-5:30
  14:25-19:00
 5. Daty
  Między dwoma datami używamy łącznika:
  2000-2016
  1515-1574
 6. Ułamki
  two-thirds – dwie trzecie
  one-third – jedna trzecia
 7. Rzeczowniki złożone – compound nouns
  mother-in-law – teściowa
 8. Niektóre wyrazy z przedrostkami
  mid-April połowa kwietnia
  mid-season środek sezonu
  pre-Columbian prekolumbijski
  Trans-Siberian transsyberyjski
  re-count powtórnie przeliczyć
  ex-husband były mąż
  self-defence samoobrona
 9. Czasowniki złożone
  sight-read – grać z nut
 10. Niektóre przyrostki
  Po przyrostkach ex-, mid-, inter-, co-, self-, anit-, pro-, non-, post- często pojawia się łącznik (ale nie zawsze!). Najlepiej sprawdzić zawsze w słowniku.

  Czasem oba zapisy (bez łącznika i z łącznikiem) są poprawne.
  ice cream, ice-cream
  gluten-free – bezglutenowy

Ellipsis – wielokropek

Wielokropek to trzy kropki, które można postawić na końcu i na początku zdania.
Zastosowanie wielokropka:

 1. Wyrażanie niepewności, wahania, zwątpienia.
  I don’t know… Maybe…
 2. Cytowanie
  Jeśli cytujemy jakieś zdanie, ale chcemy pominąć niektóre fragmenty, wtedy przyda nam się wielokropek.
  Przykład z wielokropkiem na początku zdania:

  “… [T]hat is the major task for the European Commission.”

  A dlaczego pierwsza litera „that” znajduje się w nawiasie kwadratowym? Ponieważ w oryginale „that” jest pisane małą literą.

  The day was beautiful… [T]he sun was shining, and the birds were singing.

  Wielokropek na końcu zdania:

  “I think this is a very important message for our voters…”
 3. Niedokończona myśl lub pauza
  “I may be a burglar… but I’m an honest one, I hope, more or less.”
  ― J.R.R. Tolkien, The Hobbit

Slash – ukośnik

Ukośnik to po angielsku slash. Inne spotykane nazwy to oblique, forward slash i stroke.

Użycie ukośnika

 1. Skróty
  n/a (not applicable) nie dotyczy
  b/w (between) pomiędzy
  w/o (without) bez
  c/o (care of) na adres
 2. Zapis ułamków
  ¼
  2/7
 3. Zapis daty
  16/12/2015
 4. Zamiast „per”
  Ukośnikiem możemy zastąpić wyraz „per”:

  $10/hour $10 per hour
  100 km/hour 100 km per hour
 5. Zamiast „and” i „or”
  he/she he or she
  up/down up or down
  Dear Sir/Madam Dear Sir or Madam

Quotation marks – cudzysłów

Podstawową różnicą między cudzysłowem w języku polskim i angielskim jest to, że angielski cudzysłów otwieramy zawsze „od góry”:

“…” – angielski cudzysłów
„…” – polski cudzysłów

Cudzysłów może być pojedynczy (‘…’) lub podwójny (“…”).

Zastosowanie:

 1. Cytowanie wypowiedzi
  “Anderson, don’t talk out loud. You lower the IQ of the whole street.” –Sherlock
  “It is much more difficult to judge oneself than to judge others.”

  a) Cytat na początku zdania

  “I missed you,” she said.

  b) Cytat na końcu zdania

  She said, “I missed you.”

  W przypadku cytatu składającego się z jednego wyrazu możemy pominąć przecinek.

  She said, “Yes.”
 2. Tytuły (filmu, książki, festiwalu)
  “The Little Prince” was originally written in French.

Dwukropek – colon

Dwukropek w języku angielskim używamy:

 1. Przed cytatami
  My sister said: “For me, this decision is quite simple.”
 2. Przed listą
  There were many vegetables: potatoes, turnips, beans, onions, and carrots.
 3. Po nazwisku
  W amerykańskim angielskim w oficjalnej korespondencji po zwrocie grzecznościowym (czyli zazwyczaj nazwisku) zamiast przecinka użyjemy dwukropka.

  Dear Mr Evans:
 4. W zdaniach złożonych
  Gdy druga część wyjaśnia pierwszą albo zawiera jakiś przykład.

  An old saying goes: “Always look at a man’s shoes, they will tell you a lot about him”.

Parentheses – nawiasy okrągłe

Nawiasy okrągłe to po angielsku round brackets albo parentheses. Głównie używamy ich, by dodać do zdania dodatkową informację lub skomentować coś.

The River Thames is 215 miles long (see page 251).
The word penguin might come from Welsh (pen gwyn means white head in Welsh).

Brackets – nawiasy kwadratowe

Nawiasy kwadratowe są dość rzadko używane, bo pojawiają się głównie w cytowanych tekstach. Znajdują się w nich informacje oddane, które nie są częścią oryginalnego cytatu.

Last month Mr Jones [Mary’s neighbour] got promoted and moved to the capital.

Dash – myślnik

Myślnik służy do dodania wtrącenia lub podkreślenia czegoś. Zazwyczaj między myślnikiem nie ma spacji.

The mysterious womana tall blondewalked out of the room.

Czasem można też napotkać zapis ze spacjami:

The mysterious woman — a tall blonde — walked out of the room.

Myślniki są charakterystyczne dla stylu nieformalnego (np. są często używane w prywatnej korespondencji); zastępują przecinek, średnik i dwukropek.