Just, yet, already, so far

just – właśnie
„Just” w czasie Present Perfect używamy po have/has mówiąc o czynnościach, które niedawno się wydarzyły.

I’ve just texted him. Właśnie wysłałam mu SMS-a.
Kate has just arrived. Kate właśnie przyjechała.

yet – już, jeszcze
Yet występuje w pytaniach i przeczeniach. W pytaniach znaczy „już” i trafia na koniec zdania.

Have you paid the bill yet? Zapłaciłeś już rachunek?
Have they finished painting yet? Czy skończyli już malować?

W przeczeniu yet znaczy „jeszcze” i znajduje się na końcu zdania.

No, they haven’t finished painting yet. Nie, nie skończyli jeszcze malować.
Max hasn’t finished tiding up his room yet. Max nie skończył jeszcze sprzątać swojego pokoju.

already – już

– Please tide up your room. Posprzątaj, proszę, swój pokój.

– I’ve already done that. Już to zrobiłem.
Mr Smith has already informed us about that. Pan Smith już nas o tym poinformował.

so far – do tej pory

I’ve spoken to him twice so far. Do tej pory rozmawiałem z nim dwa razy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *