Matura podstawowa – leksyka, ćwiczenie 14

W zadaniach 1.–5. spośród podanych odpowiedzi (A–C) wybierz tę, która najlepiej
oddaje sens wyróżnionego zdania lub jego fragmentu. Zakreśl literę A, B albo C.

1. No other boy in the team is a better player than Tom.
2. “Don’t work till late,” Mum said to Judy.
3. Mike started writing the letter 20 minutes ago and hasn’t finished yet.
4. I can work longer hours if they pay me more.
5. Can I have a word with you?