Much, many, few, little

Zaimki much, many, few, little służą do opisywania ilości – czy czegoś jest mało, dużo, niewiele.

Much

Much używa się z rzeczownikami niepoliczalnymi.

much money wiele/dużo pieniędzy
much time wiele czasu
much work wiele pracy
I haven’t got much money. Nie mam wiele pieniędzy.
Have you got much work? Masz dużo pracy?

Many

Many występuje z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej.

many cars wiele aut
many days wiele dni
She’s been working for many hours. Pracowała przez wiele godzin.

Few

Few znaczy „mało” w sensie negatywnym, występuje zawsze z rzeczownikami policzalnymi.

few people mało ludzi
few ideas mało pomysłów
few mistakes mało błędów
Few visitors came to the museum. Do muzeum przyszło mało odwiedzających.

A few

A few również łączy się tylko z rzeczownikami policzalnymi i znaczy „kilka”.

I’ve eaten a few cookies. Zjadłem kilka ciastek.
Kate has got a few ideas how to solve the problem. Kate ma kilka pomysłów na rozwiązanie tego problemu.

Little

Little znaczy mało w sensie negatywnym – coś jest, ale jest tego bardzo mało. Tego zaimka używa się z rzeczownikami niepoliczalnymi.

little water mało wody (za mało niż potrzebuję)
little honey mało miodu (za mało, więc nie starczy na pierniczki)
Jane eats little. Jane niewiele je.
Hurry up, I have little time. Pospiesz się, mam niewiele czasu.

A little

A little występuje z rzeczownikami niepoliczalnymi w pozytywnym znaczeniu trochę.

George speaks a little Italian. George mówi trochę po włosku.

A lot of

A lot of znaczy „dużo”. Można go używać z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi. Zamiast „a lot of” można też powiedzieć „lots of”.

I have a lot of time. Mam dużo czasu.
Agatha Christie wrote a lot of books. Agata Christie napisała dużo książek.
Kate has got lots of money. Kate ma dużo pieniędzy.