Past Perfect Continuous

Artykuł opisuje:

 • Budowa (zdanie oznajmujące, przeczenie, pytanie)
 • Zastosowanie
 • Określenia czasu
 • Budowa

  Poniżej znajdziesz objaśnienie tego, jak tworzyć twierdzenia, pytania i przeczenia wraz z przykładami.

  Zdanie oznajmujące

  podmiot + had been + czasownik z –ing

  I had been working in the office when they arrived. Pracowałem w biurze, kiedy przyjechali.

  W każdej osobie forma tego czasu wygląda tak samo: po podmiocie jest had been, a po tym czasownik z końcówką –ing.

  Przeczenie

  podmiot + hadn’t been + czasownik z –ing

  I hadn’t been waiting long before they asked me to come in. Nie czekałem długo, nim poprosili mnie, żebym wszedł.

  Pytanie

  Had + podmiot + been + czasownik z –ing

  How long had you been watching TV before you noticed the fire? Jak długo oglądałeś telewizję, zanim zauważyłeś pożar?

  Zastosowanie

  1. Czynność, która trwała w pewnym momencie w przeszłości przed inną czynnością
   Mary had been living in Warsaw for 10 years before moving to Venice. Mary mieszkała w Warszawie 10 lat, nim przeprowadziła się do Wenecji.
  2. Zamiast Present Perfect Continuous, gdy mowa o przeszłości
   It had been snowing for many days. Śnieg padał od wielu dni. (Teraz nie pada i nie ma śniegu, bo zdanie dotyczy przeszłości, np. zeszłej zimy.)
  3. Czynność, która miała skutki w przeszłości
   He was all covered with paint because he had been painting the walls all day. Był cały w farbie, bo cały dzień malował ściany.
  4. W mowie zależnej
   Czas Present Perfect Continuous oraz Past Continuous zmienia się na Past Perfect Continuous.

   Uwaga: Czasu Past Perfect Continuous nie używamy z czasownikami, które nie tworzą czasów Continuous, np.: know, love, like, hate.

  Typowe określenia czasu

  by the time zanim
  after po
  before przedtem
  at that time w tamtym czasie
  for/ since od
  until aż do
  how long jak długo