Past Perfect

Czas Past Perfect to czas zaprzeszły.

Budowa

Zdanie oznajmujące

podmiot + had + trzecia forma

I had hoped to win the race. Miałem nadzieję, że wygram ten wyścig.

W zdaniu oznajmującym po podmiocie dodajemy had oraz czasownik w trzeciej formie. Jeśli czasownik jest regularny, dodajemy końcówkę –ed, jeśli jest nieregularny – dodajemy formę z trzeciej kolumny tabeli.

Przeczenie

podmiot + hadn’t + trzecia forma

hadn’t = had not

I hadn’t finished the essay until 5 o’clock. Dopiero o piątej skończyłem pisać esej.

W każdej osobie przeczenie tworzy się tak samo: po podmiocie jest hadn’t, a dalej trzecia forma. Hadn’t to ściągnięta forma had not.

Pytanie

Had + podmiot + trzecia forma

Pytania zaczynają się od had, następnie jest podmiot i czasownik w trzeciej formie.

Had you worked in London before you got a job in Dublin? Pracowałeś w Londynie, zanim dostałeś pracę w Dublinie?

Zastosowanie

 1. Czynność, która miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości
  Jest to główne i najważniejsze zastosowanie czasu zaprzeszłego. Podkreślamy dzięki nim czynność, która była pierwsza (czyli czynność zaprzeszłą).

  When we arrived at the cinema, the film had already started. Kiedy przyjechaliśmy do kina, film już się zaczął.

  Najpierw film się zaczął – czynność pierwsza, a potem przyjechaliśmy – to czynność druga, późniejsza. Czynność pierwsza będzie w czasie Past Perfect, a kolejna po niej w czasie Past Simple.

  When Bob went to the kitchen, it turned out somebody had eaten his doughnut. Kiedy Bob poszedł do kuchni, okazało się, że ktoś zjadł jego pączka.

  Najpierw ktoś zjadł tego pączka – czynność nr 1, a potem dopiero Bob poszedł do kuchni – to czynność druga. Czynność, która wydarzyła się jako pierwsza – zjedzenie pączka – będzie w czasie Past Perfect.

  Należy pamiętać, aby nie nadużywać czasu Past Perfect. Jeśli ze zdania logicznie wynika kolejność czynności lub mówimy o sekwencji czynności – jedna po drugiej – wtedy używamy Past Simple.

 2. Zamiast czasu Present Perfect, gdy mówimy o przeszłości
  Przekład, który dotyczy teraźniejszości z Present Perfect:

  Mark is tired. He’s just cleaned the entire bathroom. Mark jest zmęczony. Właśnie wyczyścił całą łazienkę.

  A teraz, jeśli chcemy powiedzieć o tym, ale w odniesieniu do przeszłości – powiedzmy, że Mark sprzątał w zeszłą sobotę:

  Mark was tired. He’d just cleaned the entire bathroom. Mark był zmęczony. Właśnie wyczyścił całą łazienkę.

  W drugim zdaniu pojawia się Past Perfect – bo najpierw Mark wyczyścił łazienkę i dlatego się zmęczył.

 3. Niespełnione w przeszłości marzenia, nadzieje, oczekiwania, plany
  I had hoped to pass that exam with flying colours. Miałem nadzieję, że zdam ten egzamin śpiewająco (ale nie zdałem).
 4. Z czasownikami, które nie występują w czasach Continuous
  Josh was her good friend. He had known her since they were kids. Josh był jej dobrym przyjacielem. Znał ją od dziecka.

  Czasownik „know” nie występuje w czasach Continuous, dlatego w powyższym przykładzie używamy Past Perfect, a nie Past Perfect Continuous.

 5. Trzeci okres warunkowy i okresy mieszane
  If I had known about this, I would have called you. Gdybym o tym wiedział, zadzwoniłbym do ciebie (ale nie zadzwoniłem).
 6. Konstrukcja „wish” oraz „if only”
  I wish I had bought those computer games – they were so cheap! Żałuję, że nie kupiłem tych gier komputerowych – były takie tanie!

  Więcej na ten temat znajdziesz w artykule Konstrukcja wish oraz Konstrukcja if only.

 7. W mowie zależnej
  W mowie zależnej czasy Past Simple i Present Perfect cofamy na Past Perfect.

  Max said he had never flown by plane before. Max powiedział, że nigdy przedtem nie leciał samolotem.

  Więcej na ten temat znajdziesz w artykule Mowa zależna w języku angielskim.

 8. Typowe określenia

  by the time zanim
  already już
  after po
  just właśnie
  before przedtem
  at that time w tamtym czasie
  for/ since od
  till/until aż do
  never nigdy