Czas Past Simple – przeczenia

Jak utworzyć przeczenie w czasie Past Simple? Wystarczy zapamiętać poniższy schemat:

podmiot + didn’t + pierwsza forma czasownika

Najpierw mamy podmiot, potem didn’t i pierwszą formę czasownika. W każdej osobie schemat jest taki sam. W przeczeniu nie musimy się też zastanawiać, czy czasownik jest nieregularny, bo zawsze korzystamy z pierwszej formy.

Kilka przykładów:

She didn’t come. Ona nie przyszła.
Last year you didn’t invite them to your birthday party. W zeszłym roku nie zaprosiłeś ich na swoje przyjęcie urodzinowe.
I didn’t know. Nie wiedziałem.

Didn’t to skrócona forma od did not. Powyższe zdania bez skróconej formy będą brzmiały tak:

I did not come.
Last year you did not invite them to your birthday party.
I did not know.

Odmieńmy czasownik „to know” (wiedzieć) w przeczeniu.

I didn’t know. Ja nie wiedziałem/wiedziałam.
You didn’t know. Ty nie wiedziałeś/wiedziałaś.
She didn’t know. Ona nie wiedziała.
He didn’t know. On nie wiedział.
It didn’t know. Ono nie wiedziało.
We didn’t know. My nie wiedzieliśmy/wiedziałyśmy.
You didn’t know. Wy nie wiedzieliście/wiedziałyście.
They didn’t know. Oni nie wiedzieli/wiedziały.

Jedno przeczenie – kilka znaczeń

You didn’t ask.

Powyższe zdanie – w zależności od kontekstu – możemy przetłumaczyć na cztery sposoby:

  1. Nie zapytałeś.
  2. Nie zapytałaś.
  3. Nie zapytaliście.
  4. Nie zapytałyście.

Przeczenia z never

Sprawa się trochę komplikuje, gdy w zdaniu pojawia się never (nigdy). Przeanalizujmy ten przykład:

Rose never liked Bob. – Rose nigdy nie lubiła Boba.

W języku angielskim never zawiera w sobie przeczenie, dlatego nie używamy już didn’t. Po never pojawia się druga forma czasownika (w tym przykładzie jest to liked). Z kolei w polskim zdaniu mamy tzw. „podwójne przeczenie” – nigdy nie („nigdy” – to jedno przeczenie, „nie” to drugie przeczenie, stąd nazwa „podwójne”).

Najłatwiej jest zapamiętać, że never w zdaniu znaczy „nigdy nie”.

Spróbujmy przetłumaczyć inne zdanie z never:

On nigdy nie poddawał się.

Najpierw mamy on (czyli he). Potem jest nigdy nie (never) i poddawał się (czyli „gave up” – druga forma, czasownik „give up” jest nieregularny).

Czas Past Simple – wasn’t i weren’t

Czasownik to be jest nieregularny, więc jego odmiany w czasie przeszłym prostym trzeba nauczyć się na pamięć:

I wasn’t Ja nie byłem/byłam
You weren’t Ty nie byłeś/byłaś
She wasn’t Ona nie była
He wasn’t On nie był
It wasn’t Ono nie było
We weren’t My nie byliśmy/byłyśmy
You weren’t Wy nie byliście/byłyśmy
They weren’t Oni nie byli/One nie były

Przeczenia z was/were i never

Gdy w zdaniu pojawia się never, nie używamy wasn’t i weren’t, bo never samo w sobie już zawiera przeczenie.

Rob was neverhappier. Rob nigdy nie był bardziej szczęśliwy.
She was never afraid of darkness. Nigdy nie bała się ciemności.
I was never sure. Nigdy nie byłam pewna.

Przykładowe zdania:

It didn’t snow on Monday. W poniedziałek nie padał śnieg.
I didn’t watch the football match yesterday. Nie obejrzałem wczoraj meczu piłki nożnej.
Mark didn’t wait long. Mark nie czekał długo.
Amy didn’t visit her grandpa. Amy nie odwiedziła dziadka.
You weren’t good at Maths. Nie byłeś dobry z matematyki.
We had breakfast pretty late so we weren’t hungry for lunch. Zjedliśmy śniadanie dość późno, więc nie byliśmy głodni w porze lunchu.

Czas Past Simple przeczenia – ćwiczenie

Uzupełnij przeczenia w czasie Past Simple.

1. My uncle (not/eat) hamburgers.
2. We (never/find) a solution.
3. James (not/have) a bike.
4. Alice (not/like) rats.
5. The kids (not/listen) to their parents.
6. I (not/know) anything about the party.
7. My mum (not/look) impressed when I showed her my grades.
8. You (not/buy) that CD.
9. He (not/say) much at the party.