Past Simple – ćwiczenia – zdania twierdzące

Ćwiczenie. Czas Past Simple z czasownikami regularnymi i nieregularnymi.

Uzupełnij zdania w czasie Past Simple (zdania twierdzące)

1. Last Saturday I (see) Mark.
2. We (invite) them to dinner.
3. He (travel) around the world.
4. I (call) you yesterday.
5. He (buy) a new guitar last week.
6. Last summer I (be) in Spain.
7. She (write) five emails yesterday.
8. Mark (work) very hard.
9. Samantha (get up) at 6 o'clock.
10. He (have) a great time last summer.