Świat przyrody – matura

Słówka związane z przyrodą przydatne na maturze.

W odrębnych artykułach znajdziesz następujące słownictwo:

environment – środowisko
destroy the environment – niszczyć środowisko
pollution – zanieczyszczenie
harmful – szkodliwy
conservation – ochrona przyrody
natural habitat – środowisko naturalne
nature reserve – rezerwat przyrody
soil – gleba
wildlife – fauna i flora
rainforests – lasy deszczowe
natural resources – zasoby naturalne
ozone layer – warstwa ozonowa
destruction – zniszczenie
extinct – wymarły
die out – wyginąć
endangered – zagrożony wymarciem
endangered species – gatunek zagrożony

Problemy związane ze środowiskiem
global warming – globalne ocieplenie
greenhouse effect – efekt cieplarniany
acid rain – kwaśny deszcz
natural disaster – klęska żywiołowa
dumping – składowanie śmieci
deforestation – wycinanie lasów
overpopulation – przeludnienie
oil spill – wyciek ropy
wrapper – opakowanie
carbon dioxide – dwutlenek węgla
cut down forests – wycinać lasy
exhaust fumes – spaliny
smoke – dym
waste water – marnować wodę
melt – topnieć
pesticides – pestycydy
air pollution – zanieczyszczenie powietrza
water pollution – zanieczyszczenie wody
CFC – Freon
soil erosion – erozja gleby
waste – odpady
chemical waste – odpady chemiczne
industrial waste – odpady przemysłowe
toxic waste – odpady toksyczne
nuclear waste – odpady radioaktywne
landfill – składowanie odpadów
fossil fuel – paliwo kopalne
burn forests – palić lasy
cut down – wycinać
waste dump – wysypisko śmieci
pollute – zanieczyszczać

Rozwiązania ekologiczne
plastic bank – pojemnik na plastik
bottle bank – pojemnik na szkło
paper bank – pojemnik na makulaturę
sort – segregować
solar power – energia słoneczna
wind power – energia wiatrowa
plant trees – sadzić drzewa
preserve – ocalić
protect – chronić
recycle – poddać recyklingowi
recycling – recycling/ przetwarzanie odpadów
sources of energy – źródła energii
alternative – alternatywne
renewable – odnawialne
sewage plant – oczyszczalnia ścieków
collect rainwater – zbierać deszczówkę
recycled paper – papier z makulatury
ban – zakazać