So i such – angielski

Kiedy stosować so, a kiedy such? Czy można używać je naprzemiennie?

Kiedy „so”?
So łączy się z przymiotnikiem lub przysłówkiem:

so boring taki nudny
so funny taki zabawny
so inteligent taki inteligentny

Pamiętajmy, że po przymiotniku lub przysłówku nie może znaleźć się rzeczownik:

That book was so boring! Ta książka była taka nudna!

Po przymiotniku „boring” nie ma rzeczownika, więc śmiało możemy użyć so.

Kiedy „such”?
A co, jeśli po przymiotniku jest rzeczownik; np. chcemy powiedzieć: „To taka nudna książka”? Wtedy zamiast so trzeba użyć such.

This is such a boring book.

Zwróćcie uwagę na to, że w powyższym przykładzie po „such” jest „a”, ponieważ książka jest rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej. Tutaj dochodzimy do sedna, dlaczego „such” jest trochę trudniejsze niż „so” – bo musimy dodatkowo zastanowić się, czy rzeczownik po „such” jest policzalny, a jeśli jest, to czy jest w liczbie mnogiej, czy pojedynczej.

Such i rzeczowniki niepoliczalne

such + rzeczownik

Such nice weather! Taka ładna pogoda!

Pogoda jest rzeczownikiem niepoliczalnym, a przed rzeczownikami niepoliczalnymi nie używa się a/an.

Such i rzeczownik policzalny w liczbie pojedynczej

such + a/an + rzeczownik

He is such a good child. On jest takim dobrym dzieckiem.

Przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej stawiamy „a”, w tym przykładzie jest to „dziecko”.

Such i rzeczownik policzalny w liczbie mnogiej

such + rzeczownik

such interesting books tak ciekawe książki

Porównanie so i such

This building is so big! Ten budynek jest taki duży!
This is such a big building. To jest tak duży budynek.
These are such big buildings. To są tak duże budynki.