Stopniowanie przysłówków w języku angielskim

Jeśli potrafisz stopniować przymiotniki, stopniowanie przysłówków nie sprawi ci trudności.

Przysłówki stopniowane z –er i –est

Jeśli przysłówek jest jednosylabowy, stopień wyższy tworzy się dodając –er, a stopień najwyższy przez dodanie końcówki –est.

hard – harder – the hardest ciężko – ciężej – najciężej
fast – faster – the fastest szybko – szybciej – najszybciej
late – later – the latest późno – później – najpóźniej

Stopniowanie przysłówków z more i most

Przysłówki, które mają dwie sylaby i więcej, stopniuje się za pomocą more i the most.

slowly – more slowly – most slowly wolno – wolniej – najwolniej
politely – more politely – most politely grzecznie – grzeczniej – najgrzeczniej
carefully – more carefully – most carefully ostrożnie – ostrożniej – najostrożniej
wisely – more wisely – most wisely mądrze – mądrzej – najmądrzej
tenderly – more tenderly – most tenderly czule – czulej – najczulej
easily – more easily – most easily łatwo – łatwiej – najłatwiej

Przysłówki nieregularne w języku angielskim

well – better – the best dobrze – lepiej – najlepiej
badly – worse – the worst źle – gorzej – najgorzej
much – more – the most dużo – więcej – najwięcej
little – less – the least mało – mniej – najmniej
far – farther/further – the farthest/the furthest daleko – dalej – najdalej