Strona bierna – angielski

Z tego artykułu dowiesz się, co to jest strona bierna, kiedy używa się jej w języku angielskim. Poznasz konstrukcję strony biernej w poszczególnych czasach i z czasownikami modalnymi.

Strona bierna i czynna

Zaczniemy od przykładów:

G.R.R. Martin napisał Grę o Tron.

Mamy tu proste zdanie w stronie czynnej: G.R.R. Martin (podmiot) napisał (orzeczenie) Grę o Tron (dopełnienie). Teraz przerobimy to zdanie na stronę bierną:

Gra o Tron została napisana przez G.R.R. Martina.

Dopełnienie – Gra o Tron – wskoczyło na pierwsze miejsce i stało się podmiotem. Pojawiło się też nowe słówko – przez (po angielsku „by”). Czasownik zmienił formę z czynnej na bierną – w końcu książka sama się nie pisze, tylko musi zostać napisana. A teraz zdania po angielsku:

G.R.R. Martin has written the Game of Thrones.
The Game of Thrones has been written by G.R.R. Martin.

Zdania są w czasie Present Perfect. W stronie biernej has written zmieniło się na has been written i pojawiło się by. Podmiot i dopełnienie z pierwszego zdania zamieniły się miejscami.

Budowa strony biernej

Konstrukcja strony biernej w każdym czasie wygląda nieco inaczej. Cechą wspólną jest trzecia forma czasownika (past participle). Przykładowo strona bierna w czasie Present Simple składa się z podmiotu, is lub are oraz past participle. Wybór is lub are zależy od tego, czy podmiot jest w liczbie pojedynczej, czy mnogiej.

Strona bierna w czasie Present Simple

podmiot + is/are + czasownik w trzeciej formie

Those articles are written by our journalists. – Te artykuły są pisane przez naszych dziennikarzy.
The dress is made of cotton. – Sukienka jest zrobiona z bawełny.
Computers are produced in Japan. – Komputery są produkowane w Japonii.

Past Simple

podmiot + was/were + czasownik w trzeciej formie

Murder on the Orient Express was written by Agatha Christie. – Morderstwo w Orient Expressie zostało napisane przez Agathę Christie.
America was discovered by Columbus. – Ameryka została odkryta przez Kolumba.
The robbers were arrested on Monday. – Złodzieje zostali aresztowani w poniedziałek.

Present Continuous

podmiot + is/are being + czasownik w trzeciej formie

The agreement is being drawn up by a lawyer. – Umowa jest sporządzana przez prawnika.
The programme is being broadcast right now. – Program jest nadawany właśnie teraz.
The exam papers are being collected. – Arkusze egzaminacyjne są zbierane.

Past Continuous

podmiot + was/were being + czasownik w trzeciej formie

The road was being repaired yesterday at night. – Droga była naprawiana wczoraj w nocy.
The speech was not being made at 6 o’clock. – Przemówienie nie zostało wygłoszone o szóstej.
The essays were being written by all the students. – Eseje były pisane przez wszystkich studentów.

Present Perfect

podmiot + has/have been + czasownik w trzeciej formie

Many books have been written by Stephen King. – Wiele książek zostało napisanych przez Stephena Kinga.
The shoplifter hasn’t been arrested yet. – Złodziej nie został jeszcze aresztowany.

Past Perfect

podmiot + had been + czasownik w trzeciej formie

The drug had never been tested on humans before. – Lek nie był nigdy wcześniej testowany na ludziach.
The bills haven’t been paid. – Rachunki nie zostały opłacone.

Future Simple

podmiot + will be + czasownik w trzeciej formie

Our project will be accepted. – Nasz projekt zostanie zaakceptowany.
Your letter will be delivered. – Pani list zostanie dostarczony.
Everything will be prepared for the meeting. – Wszystko zostanie przygotowane na spotkanie.

Future Perfect

podmiot + will have been + czasownik w trzeciej formie

All the works will have been completed by the end of June. – Wszystkie prace zostaną ukończone do końca czerwca.

Czasowniki modalne w stronie biernej

Schemat budowy strony biernej z czasownikami modalnymi jest podobny. Po czasowniku modalnym dodajemy be i past participle.

would

podmiot + would be + czasownik w trzeciej formie

The presentation would be prepared by our assistant. – Prezentacja zostałaby przygotowana przez naszą asystentkę.

can/could
Nothing can be done. – Nic nie można zrobić.

should/ ought to
The exercise should be done slowly. – To ćwiczenie powinno być wykonywane powoli.

must/mustn’t
More efficient strategies must be introduced. – Muszą zostać wprowadzone bardziej efektywne strategie.
This must be finished! – To musi się skończyć!

may/ might
The virus might be easily transmitted. – Wirus może się łatwo przenosić.

Czasowniki modalne w odniesieniu do przeszłości

podmiot + czasownik modalny + have been + past participle

The text should have been studied more carefully. – Tekst powinien był zostać uważniej przestudiowany (ale nie został).
The website may have been hacked. – Jest możliwe, że włamano się na stronę.

gerund

podmiot + czasownik + being + czasownik w trzeciej formie

I don’t like being told what to do. – Nie lubię, jak mi się mówi, co mam robić.

infinitive

podmiot + czasownik + to be + czasownik w trzeciej formie

The cat wants to be fed. – Kot chce jeść (dosłownie: żeby go nakarmiono).

Zastosowanie strony biernej w języku angielskim

 1. Gdy nie wiadomo, kto wykonał daną czynność lub wręcz odwrotnie – gdy jest to oczywiste

  His bike has been stolen. – Ukradziono mu rower.
  The flight was cancelled yesterday. – Wczoraj odwołano lot.

 2. Gdy osoba wykonująca daną czynność nie jest istotna

  All applications have been sent. – Wszystkie podana zostały wysłane.
  Ważne jest, że je wysłano, a nie to, kto je wysłał.

 3. Gdy ktoś nie chce się przyznać, że to jego sprawka

  Your favourite mug has been broken. – Twój ulubiony kubek się zbił.
  Zamiast powiedzieć wprost: Zbiłem twój kubek.

 4. Żeby zdanie brzmiało bardziej oficjalnie

  Strona bierna jest często używana w oficjalnych pismach, przemówieniach, artykułach naukowych.

 5. Dla podkreślenia samej czynności
  The task is going to be completed soon. – Zadanie wkrótce zostanie ukończone.
 6. Strona bierna i „reporting verbs”

  It is believed that the truce is fragile. – Uważa się, że rozejm jest kruchy.
  Znaczy to tyle co:
  People believe that the truce is fragile. – Ludzie uważają, że rozejm jest kruchy.

  Można też powiedzieć:
  The truce is believed to be fragile.

  Inne czasowniki typu „reporting verbs” w podobnych konstrukcjach:
  It was assumed… – Przypuszczano, że
  It is known… – Wiadomo że
  It is said… – Mówi się, że
  It is thought… – Uważa się, że
  It is reported… – Mówi się, że…

  Dopełnienie w stronie biernej

  Jeśli mówimy o osobie, która wykonała daną czynność, należy użyć słówka by:
  The play was written by Shakespeare. – Sztuka została napisana przez Szekspira.
  Jeśli chodzi o rzecz, za pomocą której wykonano czynność, potrzebne będzie with, którego na język polski nie tłumaczymy.

  The window was broken with a stone. – Szybę wybito kamieniem.

  Intransitive verbs – czasowniki nieprzechodnie

  Niektóre czasowniki nie występują w stronie biernej, np.: belong, wait, stay, cost, become, fall, disappear, sleep, stand, go, arrive, look, swim, sit, laugh.