Tworzenie przysłówków w języku angielskim

Przysłówki w języku angielskim tworzymy dodając do przymiotnika końcówkę –ly, np.:

przymiotnik + ly = przysłówek

Przymiotnik Przysłówek
beautiful + ly = beautifully
slow + ly = slowly
cheap + ly = cheaply

Tworząc przysłówki w języku angielskim należy pamiętać o pisowni:

 1. Przysłówki zakończone na -ily
  Jeśli przymiotnik jest zakończony na –y, „y” trzeba zamienić na „i”, a następnie dodać „ly”.

  lucky luckily
  happy happily
  easy easily
  angry angrily
 2. Przysłówki zakończone na -ably, -ibly oraz –ly
  W przypadku przymiotników zakończonych na –able, –ible lub –le należy zamienić „e” na „y”.

  comfortable comfortably
  horrible horribly
  probable probably
 3. Przysłówki zakończone na –ically
  Do przymiotników zakończonych na –ic dodajemy –ally.

  logic logically
  economic economically
  basic basically
 4. W języku angielskim niektóry przymiotniki i przysłówki mają taką samą formę.

  fast szybki, szybko
  late późny, późno
  hard ciężki, ciężko
  deep głęboki, głęboko
  straight prosty, prosto

  Przysłówki o dwóch znaczeniowo różnych formach

  Hard znaczy po angielsku „ciężki”. Dlatego – patrząc na wyraz hardly – można pomyśleć, że jest to przysłówek (przecież na końcu jest –ly) utworzony od przymiotnika „hard”. Jednak wcale tak nie jest. Hard i hardly znaczą zupełnie co innego. „Hard” to forma zarówno przymiotnika, jaki i przysłówka – „ciężki”, „ciężko”. „Hardly” oznacza „ledwo”, „ledwie”.

  It was so dark I could hardly see the door. Było tak ciemno, że ledwie widziałem drzwi.
  He could hardly walk. Ledwo mógł chodzić.
  Bob works hard. Bob ciężko pracuje (a nie: hardly).
  late późno
  lately ostatnio
  I’ve been very busy lately. Ostatnio byłem bardzo zajęty.
  It’s very late. Jest bardzo późno.
  high wysoko
  highly wysoce, bardzo
  It’s too high. Jest za wysoko.
  That’s highly unlikely. To wysoce nieprawdopodobne.
  free za darmo
  freely swobodnie
  You can take it, it’s for free. Możesz to wziąć, jest za darmo.
  You can walk freely here. Możesz to swobodnie chodzić.
  deep głęboko
  deeply głęboko (w przenośni, a nie w znaczeniu np. głęboki rów)
  That item washidden deep beneath the ground. Ten przedmiot był ukryty głęboko pod ziemią.
  I was deeply moved. Byłem głęboko poruszony.
  near blisko
  nearly prawie
  I live near the bank. Mieszkam blisko banku.
  I’ve nearly missed that. Prawie to przeoczyłem.

  Uwaga: w języku angielskim nie każdy wyraz zakończony na –ly jest przysłówkiem. Są również przymiotniki z taką końcówką.

  silly niemądry
  ugly brzydki
  holy święty
  friendly przyjacielski
  lively żywy
  chilly chłodny
  hilly pagórkowaty
  costly kosztowny
  curly kręcony