Zaimki dzierżawcze – angielski

Artykuł na temat zaimków dzierżawczych w języku angielskim.

Zaimki dzierżawcze to:

mine mój, moja, moje, moi
yours twój, twoja, twoje, twoi
hers
his
jej
jego
ours nasz, nasza, nasze, nasi
yours wasz, wasza, wasze, wasi
theirs ich

Użycie zaimków dzierżawczych

Podstawowe pytanie: dlaczego w języku angielskim są dwa słówka, które znaczą „twój” – your i yours? „Your” znaczy „twój” i „yours” również.
Przeanalizujmy przykłady:

1. This is your mobile. To jest twoja komórka.
2. This mobile is yours. Ta komórka jest twoja.
3. It’s yours, not mine. To jest twoje, a nie moje.

W pierwszym przykładzie po „your” mamy rzeczownik „mobile” – twoja komórka. Your to przymiotnik dzierżawczy (possessive adjective), dlatego po nim zawsze musi być jakiś wyraz, a dokładniej rzeczownik. W drugim i trzecim przykładzie po yours nie ma rzeczownika. Yours to właśnie przykład zaimka dzierżawczego (possessive pronoun) – po takich zaimkach nie możemy postawić rzeczownika.

mój bilet my ticket
To jest moje. It’s mine.
Ten bilet jest mój. This ticket is mine.

Zaimków dzierżawczych używamy, gdy przed rzeczownikiem chcemy dodać a/an/any/some.

a colleague of mine mój kolega
a few things of yours kilka twoich rzeczy

Przykłady z zaimkami dzierżawczymi:

This handbag is mine. Ta torebka jest moja.
Is that yours? To twoje?
No, it’s not mine. It’s hers. Nie, to nie moje. To jej.
This bike is his. Ten rower jest jego.
We want this house to be ours. Chcemy, żeby to był nasz dom.
Take those dirty socks of yours! Zabierajcie te wasze brudne skarpety!
That car isn’t theirs, it’s Bob’s. Ten samochód nie jest ich, tylko Boba.
Don’t touch that sandwich, it’s mine! Nie dotykaj tej kanapki, jest moja!