Zaimki względne w języku angielskim

Zaimki względne to who, which, that, whose i whom.

Who

Zaimek who (który) odnosi się do ludzi i czasami do zwierząt domowych.

The neighbour who lives next door works at the post office. Sąsiad, który mieszka obok, pracuje na poczcie.

Which

Tego zaimka używa się mówiąc o rzeczach, zwierzętach i pojęciach abstrakcyjnych.

What is the title of the movie which you were talking about yesterday? Jaki jest tytuł filmu, o którym wczoraj opowiadałeś?
That’s the cat which was miaowing at the door last night. To ten kot, który miauczał wczoraj pod drzwiami.

Whom

Whom jest formalnym słówkiem, rzadko używanym. Występuje jako dopełnienie – zazwyczaj z przyimkiem, nigdy jak podmiot. Zamiast whom lepiej jest wybrać who. Odnosi się tylko do ludzi.

Yesterday I met Mark with whom I’d worked before. Wczoraj spotkałam Marka, z którym wcześniej pracowałam.

That

That odnosi się do ludzi, zwierząt i rzeczy. Można go używać zamiast who i which (z wyjątkiem non-defining relative clauses).

Kevin is the cook who makes the best pancakes in the world. Kevin jest kucharzem, który robi najlepsze naleśniki na świecie.

Whose

Whose wyraża relacje, np. kobieta, której mąż; przyjaciel, którego brat. Czasem, zamiast do osób, odnosi się tylko do relacji między rzeczami – wtedy lepiej użyć of which, a nie whose.

the colleague whose wife is a doctor kolega, którego żona jest lekarzem
the neighbour whose sister is a famous archeologist sąsiad, którego siostra jest słynnym archeologiem
the woman whose bike has been stolen kobieta, której ukradziono rower

Podsumowanie zaimków względnych

That – który ludzie, zwierzęta, rzeczy
Who – który ludzie, zwierzęta domowe
Which – który rzeczy, pojęcia abstrakcyjne, zwierzęta
Whom – który ludzie (tylko jako dopełnienie)
Whose – który ludzie, rzadko rzeczy